Sensa Zorg

  >  Geen categorie   >  Terugval van ex-gedetineerde jongeren met een migratieachtergrond

Terugval van ex-gedetineerde jongeren met een migratieachtergrond

De jongeren en jongvolwassenen met een migratieachtergrond komen vaker in de criminaliteit terecht en vaak ook in de gevangenis. Nadat ze zijn vrijgekomen is het voorkomen van terugval van ex-gedetineerde jongeren en jongvolwassenen, zowel bij jongeren met een migratieachtergrond als jongeren zonder migratieachtergrond, erg ingewikkeld. Met welke factoren kunnen hulpverleners ervoor zorgen dat de vicieuze cirkel van criminaliteit doorbroken wordt?

Terugval van ex-gedetineerde jongeren met een migratieachtergrond

Terugval in de criminaliteit| Welke factoren spelen een rol?

Puberteit

Jongeren handelen in de puberteit meer uit emotie dan uit verstand en dit heeft te maken met de ontwikkelingen in het brein. Door onvoldoende ontwikkeling is er geen voldoende zelfcontrole waardoor risicogedrag vertoond wordt. Door gebrek aan zelfcontrole kan antisociaal gedrag vertoond worden en dat leidt tot crimineel gedrag.

Opvoeding

Jongeren met migratieachtergrond kunnen op maatschappelijk gebied achterlopen vergeleken met de rest van de jongeren, doordat ze van huis uit niet altijd optimaal voorbereid kunnen worden op deelname aan de maatschappij. 

  • Door het ontbreken van een sociaal netwerk en algemene kennis, kunnen er problemen ontstaan in de aansluiting bij werk of school. 
  • Ook het krijgen van een autoritaire opvoeding kan een voorspeller zijn voor crimineel gedrag. 
  • De jongeren of jongvolwassenen ontwikkelen een lage zelfwaardering.

Positieve rolmodel

Jongeren en jongvolwassenen zoeken meestal steun bij hun leeftijdgenootjes. Ze horen pas bij de groep als ze ook meedoen met crimineel gedrag en krijgen hierdoor ook meer respect en aanzien. Ze kijken ook op tegen de jongvolwassenen in de wijk die wat ouder zijn en die al een tijdje in de criminaliteit zitten.

Achterstandswijken

Er is de achterstandswijken meer gelegenheid tot crimineel gedrag vanwege de lage economische status, gebrek aan sociale contacten, gebrek aan sociale cohesie tussen verschillende groepen, slechte leefomstandigheden en sociale desorganisatie.

Discriminatie

Jongeren en jongvolwassenen met migratieachtergrond worden vaker gediscrimineerd dan jongeren en jongvolwassenen zonder migratieachtergrond. Ze kunnen gediscrimineerd worden op school, op de arbeidsmarkt of op de woningmarkt. Discriminatie op verschillende gebieden zorgt voor negatieve emoties die kunnen zorgen voor een lager zelfbeeld. Hierdoor kunnen jongeren zich afzonderen van de maatschappij en meer crimineel gedrag vertonen.

Factoren die terugval kunnen voorkomen

  • Het tijdig opstellen van een nazorgleiddraad en het tijdig beginnen van een nazorgtraject. Hierbij is het belangrijk dat er aandacht wordt gegeven aan de multiproblematiek van de jongeren en dat die ook centraal staat.
  • Een goede informatie-uitwisseling en overdracht tussen de professionals in de jeugdinrichtingen en de hulpverleners. Hulpverleners kunnen samenwerken met geestelijke verzorgers die hulp hebben aangeboden in de inrichtingen. 
  • Vertrouwensband creëren. Hulpverleners kunnen vertrouwen winnen door voldoende aandacht te geven. Ook is het heel effectief als hulpverleners helpen bij het vinden van rolmodellen. Het zal sneller helpen wanneer hulpverleners gebruik maken van rolmodellen met dezelfde achtergrond als de jongeren.
  • Stimuleren van deze jongeren en volwassenen om met eigen kracht het maximale nut uit hun leven te halen. Hulpverleners helpen de jongeren bij het vinden van hun eigen talenten en hoe ze die het beste kunnen gebruiken. Zo kunnen jongeren ook een positief zelfbeeld ontwikkelen en de zelfredzaamheid vergroten.
  • Bij het bieden van ondersteuning rekening houden met de psychische problematiek bij de jongeren en jongvolwassenen.
  • Verhelpen van de identiteitscrisis bij de jongeren en jongvolwassenen. Doordat ze hun identiteit niet goed hebben ontwikkeld, zijn ze niet weerbaar waardoor de voedingsbodem voor crimineel gedrag steeds groter wordt.
  • Morele gevoelens moeten vergroot worden zodat jongeren beseffen wat voor impact criminaliteit heeft gehad op hun eigen leven, op de samenleving en op de slachtoffers.

Om effectief ondersteuning te bieden, zouden hulpverleners moeten beschikken over voldoende kennis van de jongeren en jongvolwassenen, hun leefomgeving en migratieachtergrond. Sensa Zorg biedt hulp aan multiculturele gezinnen die niet goed in staat zijn om zelfregie te krijgen. Door ambulante ondersteuning voor volwassenen worden de ouders van de ex-gedetineerden gesteund om hun kinderen zelf verder te kunnen helpen.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog