Privacyverklaring

  >    >  Privacyverklaring

Privacyverklaring Sensa Zorg

Voor Sensa Zorg is uw privacy van groot belang. Daarom houden wij ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Hierbij is geregeld hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan. Om ons werk te kunnen uitvoeren heeft Sensa zorg gegevens van u nodig. De begeleider zal u om uw persoonsgegevens vragen. Wat dit inhoudt wordt later uitgelegd.

In deze verklaring hebben wij de verplichtingen van Sensa Zorg en de rechten van u als client (of vertegenwoordigers) beschreven. Sensa Zorg, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze verklaring is opgemaakt op 2 april 2019.

Doel en grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens

Welke gegevens heeft Sensa Zorg van u nodig en met welk doel.

Algemene persoonsgegevens
Denk hierbij aan uw naam, geboortedatum, adres, burgerlijke staat, uw contactgegevens (of van een wettelijk vertegenwoordiger), gegevens van de verzekering, eventuele medische gegevens of psychische gegevens. Maar alleen voor zover relevant voor het kunnen bepalen van de benodigde zorg. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt als u of uw vertegenwoordiger hiervoor toestemming heeft gegeven, in het kader van de getekende zorgovereenkomst, op grond van een wettelijke bepaling of wanneer dit van vitaal belang voor u is.

Wettelijk vertegenwoordiger
U bent een wettelijk vertegenwoordiger wanneer de cliënt niet ouder is dan 12 jaar of zelf niet of niet meer in staat is om zichzelf te vertegenwoordigen. Daarvoor hebben wij uw gegevens nodig om vast te kunnen stellen dat u inderdaad de wettelijk vertegenwoordiger bent van de cliënt. Ook hiervoor kunnen wij alleen deze gegevens verwerken wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Burgerservicenummer
Sensa Zorg heeft uw Burgerservicenummer (BSN) nodig om gegevens uit te kunnen wisselen met verschillende instanties. Het gebruik van dit nummer is verplicht bijvoorbeeld bij communicatie met de zorgverzekeraar of de gemeente.

Overige persoonsgegevens
Zoals aangegeven mogen persoonsgegevens alleen met een bepaald doel worden vastgelegd. Er zijn bepaalde gegevens die niet geregistreerd mogen worden. Sensa Zorg registreert geen gegevens met betrekking tot godsdienst, politieke voorkeur, ras en geaardheid. Wel registreren wij de voorkeurstaal van een cliënt om dat juiste zorgmatch te maken en de optimale communicatie te waarborgen.

Verkrijging persoonsgegevens
Wanneer de zorgovereenkomst wordt afgesloten ontvangen we uw persoonsgegevens. Dit doet Sensa Zorg door middel van het invullen van een zorgovereenkomst. Daarna kan de zorg worden gestart. Ook kunnen gegevens worden ontvangen van bijvoorbeeld een verwijzer.

Gebruik van gegevens
Intern worden uw persoonsgegevens zo min mogelijk gebruikt. Alleen medewerkers van Sensa Zorg die op basis van hun functie uw gegevens moeten gebruiken, mogen dat. Deze medewerkers krijgen een specifieke bevoegdheid om via het automatiseringssysteem bij uw gegevens te komen. Dit heet autorisatie.

Extern gebruik van gegevens
Soms moet Sensa Zorg gegevens over de zorg en de geleverde zorg delen met bijvoorbeeld de zorgverzekeraar of de gemeente. Deze gegevensuitwisseling vindt plaats via een beveiligde verbinding. Belangrijk is dat wij alleen die gegevens doorgeven die direct in relatie staan met de doorgifte. Medische gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven en/of worden alléén doorgegeven indien wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben. Op deze manier zorgt Sensa Zorg ervoor dat uw persoonsgegevens binnen deze samenwerking zo veilig mogelijk worden verwerkt.

Klachten
Niet in alle gevallen verloopt de zorg zoals wij deze bedoeld hebben. U kunt hiervoor een melding doen of een klacht indienen bij Sensa Zorg. Wanneer u dit doet zullen we niet alleen de klacht, maar ook de bereikbaarheidsgegevens en de relatie tot de cliënt vastleggen. Dit is belangrijk om de klacht op een goede manier af te kunnen handelen. Uw persoonsgegevens worden verzameld op grond van de WKKGZ met als doel u over de afhandeling van de klacht te informeren.

Sollicitanten
Wanneer u solliciteert op een vacature bij Sensa Zorg verzamelen wij uw gegevens die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd. Dit betekent dat wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding, werkervaring, competenties en uw salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Deze gegevens worden met uw toestemming verzameld en verwerkt.

Wanneer u uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekt zullen wij de gegevens verwijderen. Dit kan wel gevolgen hebben voor uw sollicitatie.

Ontvangers van persoonsgegeven

Sensa Zorg maakt gebruik van computerprogramma’s om het uitvoeren van de zorg mogelijk te maken. In dat geval worden uw persoonsgegevens in opdracht van Sensa Zorg door de leverancier van de programma’s verwerkt en zijn uw persoonsgegevens daardoor ook toegankelijk voor medewerkers van die leverancier. De leverancier is dan een ‘ verwerker’ van uw persoonsgegevens. Sensa Zorg heeft afspraken met haar leveranciers gemaakt om beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken zijn opgenomen in een ‘verwerkersovereenkomst’ Hierbij verplichten wij de leverancier dus om op een even zorgvuldige manier met persoonsgegevens om te gaan.

Google
De website van Sensa Zorg maakt gebruik van Google Analytics-cookies om de website te optimaliseren en Om uw privacy te borgen heeft Sensa Zorg de voorgeschreven instellingen van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt.

  • een bewerkersovereenkomst met Google;
  • het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
  • ‘gegevens delen’ uitgezet;
  • geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Social Media
Op de website maken wij gebruik zogenaamde Social Media Buttons. Hierdoor kunnen geïnteresseerden gemakkelijk onze Social media kanalen bereiken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Sensa Zorg doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van Sensa Zorg hebben geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die Sensa Zorg verwerkt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij deze informatie pas geven als duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt. Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken.

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens:

  • recht op inzage in de door ons vastgelegde gegevens;
  • recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van de gegevens;
  • recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens;
  • recht om vergeten te worden;
  • recht op het overdragen van uw persoonsgegevens;
  • recht om een klacht in te dienen bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

Tenzij het in strijd is met de wet, kunnen wij uw gegevens gewoon verwijderen of hier wijzigingen op doorvoeren. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienden via de contactformulier op de contactpagina of schriftelijk via ons postadres naar de Functionaris voor Gegevensbescherming van Sensa Zorg. De gegevens hiervoor zijn onderaan deze pagina vindbaar.

Een klacht over de verzameling of verwerking van uw gegevens door Sensa Zorg kunt u indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Toestemming

Sensa Zorg zal expliciet om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. In bepaalde gevallen betekent dit dat wij uw handtekening hiervoor nodig hebben (via het intakeformulier/zorgovereenkomst bijvoorbeeld).

Daarnaast vragen wij u om toestemming indien wij gegevens van u willen opvragen bij een derde partij zoals bijvoorbeeld een huisarts of een verwijzer. U kunt uw afgegeven toestemming ten alle tijden intrekken.

Profilering

Sensa Zorg verwerkt géén gegevens van u op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft.

Verwerkingsverantwoordelijke

Axon Zorg B.V.
Sierenborch 6b
1043 BA Amsterdam

 

Daarnaast kunt u ten alle tijden contact opnemen met onze Functionaris voor Gegevensbescherming:

Naam: Murat Gonenc
Adres: Sierenborch 6b, 1043 BA Amsterdam