Sensa Zorg

  >  Blog   >  Signalen uit de wijk in corona tijd

Signalen uit de wijk in corona tijd

De maatregelen rondom de coronacrisis die in maart 2020 werden ingevoerd, hebben verschillende gevolgen voor kinderen, jongeren en volwassenen. Van de cliënten in de hulpverlening ervoer een kwart negatieve gevolgen voor de zorg of ondersteuning die ze kregen, zoals minder ondersteuning. Gemeenten hebben middelen vrijgemaakt om extra steun te bieden voor jongeren en jongvolwassenen. Wijkteams zijn bijzonder waakzaam geweest over kwetsbare groepen. Hieronder wordt beschreven wat de signalen zijn uit de wijk en hoe verschillende groepen de coronacrisis ervaren?

Aandacht voor kwetsbare groepen

Het is belangrijk dat men ondanks de genomen huidige maatregelen oog blijft houden voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Voorheen was het fysieke contact belangrijk voor de wijkteams en de hulpverleners om signalen op te pikken van huiselijk geweld, verwaarlozing of onveiligheid. Aan de hand van beeldgesprekken wordt er geprobeerd ook in niet-fysieke gesprekken signalen op te pikken. Dit wordt gedaan met steun van professionals met specialistische expertise. Samen wordt dan gekeken naar een casus. Bij sprake van een onveilige thuissituatie, wordt wel een huisbezoek afgelegd.

Vaker beroep op specialistische hulpverlening

Door het wegvallen van sociale contacten van ouderen en jongeren, door het verminderen van dagbesteding van ouderen en door een gebrek aan een duidelijke dagstructuur kunnen mensen in een vicieuze cirkel terechtkomen. De ene klacht versterkt zo de andere klacht waardoor mensen achteruit kunnen gaan in hun psychische gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor meer gedragsproblematiek, eetproblemen, angst en depressie, waardoor mensen vaker beroep zullen doen op specialistische hulpverlening.

Studenten die zich in de corona tijd vervelen

Volgens het I&O Research waren de meeste studenten aan het begin van de corona crisis nog wel optimistisch vanwege de hoop op de snelle verbetering. Het eenzaamheidsgevoel nam ook onderen jongeren snel toe. Ze vervelen zich, voelen zich eenzaam of depressief. 

De studenten:

  • vereenzamen en missen veel van wat bij een goede opleiding hoort: discussie, verdieping en persoonlijke ontwikkeling;
  • lopen studieachterstanden op en hebben concentratieproblemen. Fysiek onderwijs wordt als een oplossing gezien;
  • zijn van mening dat de dagen te lang duren, dat het te stil is en dat er te weinig uitdaging is; 
  • zijn bezorgd over het op tijd afstuderen, het vinden van werk, het betalen van huur en over het sparen voor later;
  • zijn van mening dat het plezier van studeren is weggenomen, omdat je medestudenten niet meer kunt ontmoeten. (Jongeren in coronacrisis. De Volkskrant. (2021, 28 februari).

Psychische problemen die voorkomen bij jongeren in de corona tijd

Volgens het CBS heeft 96% van de jongeren (15 tot 25 jaar) in 2019 minstens wekelijks contact met vrienden. Vergeleken met 55-plussers is dat 26% meer doordat jongeren hun vrienden dagelijks op school zien. Met de corona maatregelen is het contact met vrienden helaas minder mogelijk en wat ook een van de redenen is voor mentale gezondheidsproblemen. Je kunt hierbij denken aan eenzaamheid, somberheid, en angst. 

Impact op werk en welzijn 

Op lange termijn wordt verwacht dat de coronacrisis op het sociale en economische domein een aangrijpende invloed zal hebben op de mentale gezondheid van vooral de kwetsbare groepen (Het Trimbos Instituut, 2020). Financiële ondersteuning van de overheid is belangrijk voor vertrouwen in de toekomst. Ook is het op tijd bieden van psychosociale ondersteuning belangrijk, zodat escalatie van problemen voorkomen wordt.

Kortom om de negatieve invloed van de coronacrisis tot een minimum beperkt te houden, is het belangrijk om saamhorigheid en verbondenheid te behouden. Door op een verantwoorde manier contact te blijven houden met kwetsbare en eenzame mensen kunnen wij onze sociale contacten blijven onderhouden. Verantwoorde ontmoeting en ontspanning is belangrijk voor de mentale gezondheid. Je ontspannen en verbonden voelen met de ander zal een beschermende factor zijn voor psychische problemen en zal ons ook helpen om deze bijzondere tijd op de beste manier te beleven.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog