Sensa Zorg

  >  Ambulant gezinsbegeleider   >  Sensa Zorg werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sensa Zorg werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

In de wet (Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling) is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. Deze wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor diverse sectoren, waaronder jeugdzorg. Sensa Zorg werkt met de Meldcode en heeft daarvoor protocollen opgesteld die goedgekeurd zijn door LVAK. Het protocol zet de stappen weer die ambulante gezinsbegeleider dient te zetten bij vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

De volgende vijf stappen worden door ambulante begeleiders gevolgd bij het vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling:

  1. Ambulante gezinsbegeleider brengt de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart;
  2. Ambulante gezinsbegeleider overlegt met seniors, aandachtfunctionaris en leidinggevende. Indien nodig, overlegt met Veilig Thuis, het advies-en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
  3. Voert gesprek met jeugdige en/of ouders;
  4. Overweegt aard en ernst van het huiselijk geweld of kindermishandeling. Indien nodig raadpleegt Veilig Thuis;
  5. Organiseert zelf hulp of meldt bij Veilig Thuis.

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid en Inspectie voor de Gezondheidszorg:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode