Sensa Zorg

  >  Kennisbank   >  Richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming

Richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming

Richtlijnen jeugdhulp ondersteunen hulpverleners door ze richting te geven bij de dagelijkse afwegingen die ze moeten maken. Met behulp van de richtlijnen jeugdhulp kun je samen met de cliënt beslissen over de meest passende hulp.

Richtlijnen jeugdhulp

Richtlijnen jeugdhulp & jeugdbescherming

ADHD: Bij de jeugdigen gebruik maken van een valide instrument om ADHD te kunnen screenen en voor ouders en school gebruik maken van een gedetailleerd interview. Dit is noodzakelijk om te kunnen komen tot een klinisch oordeel. Vervolgens kun je beginnen met een psycho-educatie op maat aan de jeugdige, de ouders en de leerkracht. Behalve wanneer de meerwaarde ervan ontbreekt. Biedt ook ouder- en leerkrachttraining aan met behulp van een protocol. Na toestemming van ouders kun je leerkrachten ook steunen in de klas bij het toepassen van gedragstherapeutische technieken.

Crisisplaatsing: Probeer als het mogelijk is een uithuisplaatsing te voorkomen door eerst naar oplossingen te zoeken binnen het sociale netwerk. Betrek andere instanties bij het verzamelen van informatie over de veiligheid van het kind of jeugdige. Bij het bepalen van uithuisplaatsing van het kind wordt er gekeken wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Belangrijk aspect wat van groot belang hierbij is of ouders dit kunnen bieden.

Ernstige gedragsproblemen: Zorgen voor een positief pedagogisch en een veilig leefklimaat. Gewenst gedrag van jeugdigen laten zien en bekrachtigen door complimenten te geven.

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Ondersteunen van gezinsleden bij het opstellen van doelen en plannen en maak ook een gezinsplan.

Kindermishandeling: Kennis hebben over de belangrijkste risicofactoren, beschermende factoren en signalen van kindermishandeling.

KOPP: Beschikken over voldoende kennis over risico- en beschermende factoren en ook in kaart brengen. Probeer de risicofactoren te verzwakken en de beschermende factoren te versterken.

Middelengebruik: Altijd eerst de problematische middelengebruik onderzoeken en nagaan of er andere factoren aanwezig zijn die het middelengebruik vergroten. Je moet hierbij wel weten wat de risicofactoren zijn voor problematisch middelengebruik.

Pleegzorg: Bij plaatsing van het kind duidelijk maken dat het een tijdelijke pleegzorg is. Altijd goed onderzoeken of terugplaatsing in eigen gezin mogelijk is. Bespreek met ouders duidelijk wat er nodig is om het kind terug te krijgen.

Problematische gehechtheid: In eerste instantie volwassenen begeleiden door het problematische gehechtheidsrelatie te sturen tussen jeugdige en ouder. Wanneer dit niet mogelijk is, kan geholpen worden met het opbouwen van een nieuwe gehechtheidsrelatie.

Residentiële jeugdhulp: Probeer balans te creëren tussen het bieden van empathie en emotionele steun door betrokkenheid te tonen en aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugdige.

Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp: Probeer samen met ouders en jeugdige te achterhalen wat de aard en ernst van hun probleem is en kijk samen wat de meest passende jeugdhulp is.

Scheiding en problemen van jeugdigen: probeer rekening te houden met het gezinssysteem voor de scheiding, de ontwikkelingsfase, de woonsituatie, de mate van conflicten en de wil van de jeugdige.

Seksuele ontwikkeling: Belangrijk is om te weten hoe de seksuele ontwikkeling van de jeugdige verloopt en weten welke factoren van invloed kunnen zijn. vervolgens kun je de seksuele ontwikkeling met een positieve insteek bevorderen en ondersteunen.

Richtlijnen jeugdhulp scheiding

De richtlijnen voor jeugdhulp scheiding kan ervoor zorgen om vroegtijdig te kunnen signaleren en behandelen. Het kan voor versterking zorgen van de hulpverlening basis voor jeugdprofessionals voor zowel jeugdigen als hun ouders. Het is van groot belang dat zorgprofessionals met behulp van deze richtlijnen meer multidisciplinair samenwerken en met een grote zorgvuldigheid grote beslissingen nemen. Wanneer we de scheidingskinderen willen helpen, moeten we wel eerst hun ouders helpen.

Aanbevelingen

  • Voorkennis hebben van de belangrijkste gevolgen zowel op korte termijn als op lange termijn van ouderlijke scheiding voor de jeugdigen en hierbij ook onderscheid maken naar de verschillende leeftijdscategorieën.
  • Jeugdigen kunnen ook voor de scheiding en na de scheiding te maken kunnen hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Als zorghulpverlener is het van groot belang dat je heel attent bent en dat je bij minimale vermoedens al protocol voor Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling doorneemt.
  • Kennis hebben van de belangrijkste risico- en beschermende factoren. Hierbij kun je denken aan de band met de ouders, de bijkomende veranderingen, geweld of langdurige ruzies. Hierbij is het van belang dat hulpverleners zich ook cultuursensitief richten op de verschillende factoren. De hulpverlener kan informeren over de gezinssituatie en zo ook op de hoogte blijven van de behoeften van de jeugdigen en zich daar ook aan aanpassen.
  • Het kind heeft recht op omgang met beide ouders en als hulpverleners zou je ouders kunnen informeren over de strafbaarheid van de omgangsbelemmering.
  • Als hulpverlener moet je nagaan wat de status van het ouderlijk gezag is. Is er sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag, eenhoofdig gezag of een andere gezagsregeling? Na de scheiding blijft de status van de ouderlijk gezag hetzelfde.
  • Maak gebruik van screeningsinstrumenten zoals KEES en MASIC.
  • Help ouders door ze te leren om hun conflicten te beheersen zodat jeugdigen niet lijden aan ernstige problemen vanwege ouderlijke conflicten. Je kunt jeugdigen ook koppelen aan een vertrouwenspersoon, maar ook hierbij is het van belang dat er cultuursensitief benaderd wordt. Ouders kun je ook helpen door ze uit te nodigen voor een gezamenlijk gesprek in het belang van het kind. Hierbij is het van belang dat ouders betrokken worden bij de keuze voor hulp. Dit geldt niet wanneer er sprake is van huiselijk geweld, trauma of wanneer een ouder lijdt aan ernstige psychiatrie.

Het kind of de jeugdige centraal stellen. De mening van het kind of jeugdige moet betrokken worden bij de te maken overwegingen. Hierbij heeft de jeugdige ook recht op voldoende informatie waarbij er rekening wordt gehouden met de leefwereld, achtergrond, behoeften, kwetsbaarheid en de ontwikkelingsfase. Ook hier is het van belang dat een hulpverlener cultuursensitief te werk gaat.

Jeugdhulp organisatie in Amsterdam: Sensa Zorg

Sensa Zorg is een multiculturele jeugdhulp organisatie in Amsterdam die haar hulpverlening richt op jeugdigen die behoefte hebben aan psychische hulpverlening, pedagogische ondersteuning en pedagogische begeleiding. Kinderen en jeugdigen kunnen te maken hebben met verschillende problemen vanwege thuissituatie, gedragsproblemen en psychische problemen. Sensa Zorg richt zich op het voorkomen en behandelen van psychologische aandoeningen en streeft ernaar dat deze kinderen en jeugdigen weer een stabiele basis hebben en mee kunnen doen in de samenleving.

Vragen over jeugdhulp?

Heb je nog vragen over jeugdhulp en richtlijnen of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.