Wat is jeugdhulp?

  >  kennisbank  >  Wat is jeugdhulp?

U heeft zich vast wel eens afgevraagd wat jeugdhulp precies is. Onder jeugdhulp kun je alle vormen van hulp en ondersteuning bij psychische problemen, verstandelijke beperking en opvoedproblemen verstaan. Er zijn verschillende vormen van jeugdhulp:

Jeugdhulp aan huis

Met ambulante jeugdhulp kunnen ouders thuis begeleid of ondersteund worden als er problemen zijn doordat kinderen voor overbelasting zorgen door hun probleemgedrag of beperking. 

Wat-is-jeugdhulp-Sensa-Zorg-Jeugdhulp-Amsterdam

Jeugd-GGZ

Jeugd-GGZ is de geestelijke gezondheidszorg bedoeld voor jeugdigen onder de 18 jaar met psychische problemen zoals bijvoorbeeld, depressie, angsten, trauma’s.

Verblijf in een jeugdinstelling

Jeugdigen met uiteenlopende problemen verblijven vrijwillig of gedwongen in een jeugdinstelling. Dit is dan meestal tijdelijk.

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp waarbij kinderen tijdelijk in een ander gezin gaan wonen met als doel veilig op te groeien. Bedoeling hierbij is dat er gestreefd wordt dat ouders de opvoeding uiteindelijk weer op zich nemen.

Gesloten jeugdhulp bij ernstige problemen

Gesloten jeugdhulp is bedoeld voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen. De plaatsing kan verricht worden nadat de kinderrechter het uitspreekt.

Jeugdzorg voor jongeren met een beperking

Jeugdhulp voor jongeren met een beperking gaat om kinderen met een licht verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, somatische aandoening of een psychiatrische aandoening.

Jeugdzorg voor jongeren met ernstige beperkingen

Dit gaat om kinderen en jeugdigen die de hele dag zorg en toezicht nodig hebben.

Jeugdreclassering

Jeugdreclassering is een vorm van jeugdhulp voor jeugdigen die een proces verbaal hebben gehad. De jeugdigen worden hierbij geholpen, begeleid en gecontroleerd om het gedrag van de jeugdige te veranderen en recidive te voorkomen.

De betekenis van jeugdhulp

Wat betekent jeugdhulp? Jeugdhulp is de hulpverlening en ondersteuning van jeugdigen en ouders die is bedoeld voor het verminderen, behandelen of omgaan met de gevolgen van gedragsproblemen, psychische problemen/stoornissen, psychosociale problemen en verstandelijke beperkingen. De hulpverlening is meestal in de vorm van het bieden van bescherming en opvang of van extra begeleiding en opvoeding. 

Spanningen tussen ouders en kinderen kunnen flink uit de hand lopen doordat jongeren voor onrust kunnen zorgen vanwege hun probleemgedrag of beperkingen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan depressie bij jongeren die bij het vermijden van behandeling grotere problemen kunnen veroorzaken. Door vroegtijdig het probleem te signaleren en gestructureerd aan te pakken, kan er gericht gewerkt worden aan de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling.

Jeugdhulp richtlijnen 

De richtlijnen voor jeugdhulp zijn aanbevelingen om zorgprofessionals te helpen en zijn bedoeld om de zorg te verbeteren door zorgprofessionals te ondersteunen in hun werk. Ze zijn niet verplicht om de richtlijnen precies te volgen, maar moeten er wel rekening mee houden. Een goede aanpak bij jeugdhulp vergt een methodiek waarbij rekening wordt gehouden met omgaan met verontrusting, continuïteit, eigen kracht, participatie en cultuursensitiviteit.

Wat-is-jeugdhulp-Sensa-Zorg-Jeugdhulp-Amsterdam 2

Aanbevelingen in de richtlijnen:

 • ADHD: Altijd met psycho-educatie beginnen op maat behalve wanneer de meerwaarde ervan ontbreekt. Biedt ook ouder- en leerkrachttraining aan met behulp van een protocol.
 • Crisisplaatsing: Bij het bepalen van uithuisplaatsing van het kind wordt er gekeken wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen. Belangrijk aspect wat van groot belang hierbij is of ouders dit kunnen bieden. 
 • Ernstige gedragsproblemen: Zorgen voor een positief pedagogisch en een veilig leefklimaat. Gewenst gedrag van jeugdigen laten zien en bekrachtigen door complimenten te geven.
 • Gezinnen met meervoudige en complexe problemen: Ondersteunen van gezinsleden bij het opstellen van doelen en plannen en maak ook een gezinsplan.
 • Kindermishandeling: Kennis hebben over de belangrijkste risicofactoren, beschermende factoren en signalen van kindermishandeling.
 • KOPP: Beschikken over voldoende kennis over risico- en beschermende factoren en ook in kaart brengen. Probeer de risicofactoren te verzwakken en de beschermende factoren te versterken.
 • Middelengebruik: Altijd eerst de problematische middelengebruik onderzoeken en nagaan of er andere factoren aanwezig zijn die het middelengebruik vergroten. Je moet hierbij wel weten wat de risicofactoren zijn voor problematisch middelengebruik.
 • Pleegzorg: Bij plaatsing van het kind duidelijk maken dat het een tijdelijke pleegzorg is. Altijd goed onderzoeken of terugplaatsing in eigen gezin mogelijk is. Bespreek met ouders duidelijk wat er nodig is om het kind terug te krijgen.
 • Problematische gehechtheid: In eerste instantie volwassenen begeleiden door het problematische gehechtheidsrelatie te sturen tussen jeugdige en ouder. Wanneer dit niet mogelijk is, kan geholpen worden met het opbouwen van een nieuwe gehechtheidsrelatie.
 • Residentiële jeugdhulp: Probeer balans te creëren tussen het bieden van empathie en emotionele steun door betrokkenheid te tonen en aan te sluiten bij de leefwereld van de jeugdige.
 • Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp: Probeer samen met ouders en jeugdige te achterhalen wat de aard en ernst van hun probleem is en kijk samen wat de meest passende zorg is.
 • Scheiding en problemen van jeugdigen: probeer rekening te houden met het gezinssysteem voor de scheiding, de ontwikkelingsfase, de woonsituatie, de mate van conflicten en de wil van de jeugdige.
 • Seksuele ontwikkeling: Belangrijk is om te weten hoe de seksuele ontwikkeling van de jeugdige verloopt en weten welke factoren van invloed kunnen zijn. vervolgens kun je de seksuele ontwikkeling met een positieve insteek bevorderen en ondersteunen.

Wat is integrale jeugdhulp

Wat is integrale jeugdhulp? Integrale jeugdhulp is jeugdhulp die passend en samenhangend is voor de specifieke situatie van het kind en zijn gezin. Met passende jeugdhulp wordt hulp, zowel heel licht, als heel intensief aangeboden. Met deze aanpak streeft men ernaar om een goede verbinding te kunnen hebben tussen de basiszorg en de specialistische jeugdhulp. Met samenhangende hulp wordt ernaar gestreefd om door middel van intensieve samenwerking van specialismen en verschillende sectoren een plan samen te stellen en zo hulp in samenhang te bieden.

Wat is specialistische jeugdhulp

Wat is  specialistische jeugdhulp? Specialistische jeugdhulp is een behandeling door een psycholoog, psychiater, therapeut of begeleiding in andere vormen wanneer er een indicatie is voor pedagogische ondersteuning, behandeling en begeleiding. De hulpvraag bepaalt hoe de ondersteuning eruit ziet en die is gericht op de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. Je kan hierbij denken aan zelfredzaamheid, leren omgaan met regels en grenzen, depressie, opbouwen van positief zelfbeeld enz. Veel hulpvragen kunnen beantwoord worden door de huisarts of jeugdarts, maar wanneer dat niet het geval is kan men specialistische jeugdhulp aanvragen met behulp van een verwijzing van de huisarts of jeugdarts. 

Vragen over jeugdhulp?

Heb je nog vragen over jeugdhulp en richtlijnen of ben je benieuwd naar onze aanpak? Neem dan contact met ons op.

Tuba Gulbahce
Orthopedagoog