Cultuurspecifieke zorg in een woonzorgcentrum in Noord-Holland!

Cultuurspecifieke zorg in een woonzorgcentrum in Noord-Holland!

Het aantal multiculturele ouderen groeit snel. Ook in Noord-Holland. Lokaal onderzoek en ervaring van zorginstellingen wijst uit dat zij bijna geen beroep doen op intramurale zorg. Terwijl hun gezondheid significant slechter is dan die van autochtone leeftijdsgenoten. De vergrijzing en daarmee de zorgvraag vanuit deze ouderen neemt toe en daarmee de zorgverplichting en de druk op familieleden. Een belangrijk deel uit deze doelgroepen zal op korte termijn zorg nodig hebben en veel van hun familieleden zal deze zorg uiteindelijk niet (volledig) kunnen bieden. Bovendien zal er op een zeker moment professionele zorg nodig zijn, die de familieleden zelf niet kunnen bieden.

Tot op heden bestaat er nog geen cultuurspecifiek woonzorgcentrum voor multiculturele ouderen in Noord-Holland. Geïndiceerde ouderen die opgenomen moeten worden, komen op dit moment in de reguliere zorg terecht. Een ruime meerderheid van de doelgroep geeft aan cultuurspecifieke zorgvoorziening te prefereren. Ook voor de familieleden van de doelgroep lijkt dit een goed alternatief te zijn. Een eigen woonzorgcentrum, dat aansluit bij de belevingswereld van deze ouderen, kan de verlichting bieden die dringend nodig is. Het opzetten van een cultuurspecifiek woonzorgcentrum in Noord-Holland kan/is voor zowel de cliënten als voor hun familieleden een ware verlossing zijn.

Daarom hebben Sensa Zorggroep en SHDH samen besloten om per 1 oktober 2014 intramurale zorg te starten voor ouderen van multiculturele afkomst. Daarbij gaat het met name om zorg op lichamelijk, en/of psychogeriatrisch gebied die in de thuissituatie niet (meer) geboden kan worden. Met deze intramurale woonomgeving willen we de ouderen de mogelijkheid geven om te wonen in een vertrouwde, bij hen passende, omgeving en de zorg te krijgen die aansluit bij hun belevingswereld. Om dit te kunnen realiseren zal er o.a. veel nadruk gelegd worden op de sfeer binnen de woonomgeving, het eten zal worden aangepast aan de smaken waaraan men gewend is en er is al een gebedsruimte ingericht . Verder zullen er professionals werken die de taal en cultuur van deze ouderen goed kennen, om ze zo een vertrouwd gevoel te geven.

Er is bewust  gekozen om te participeren in een bestaand woonzorgcentrum, met het doel de integratie tussen ouderen van verschillende afkomsten te blijven stimuleren en de saamhorigheid en respect voor elkaar te bevorderen. Wel zal de inhoud en de vorm van de zorg en de inrichting van het woonzorgcentrum worden aangepast aan de culturele achtergrond, normen, waarden en eetcultuur van de multiculturele ouderen. Hiermee worden enerzijds de ouderen van multiculturele afkomst in een voor hun vertrouwde omgeving verzorgd en wordt anderzijds de participatie tussen ouderen van verschillenden culturele achtergronden bevorderd.

Wij verwijzen u met groot genoegen naar onderstaande voor meer informatie. Bij vragen en/of opmerkingen/aanmeldingen kunt u contact opnemen Team V&V 085 273 32 63 of mailen naar JLIB_HTML_CLOAKING . U kunt vragen naar mw G. Kotan.